AKREDITÁCIA

Vzdelávacie aktivity

Vážení zamestnanci škôl a školských zariadení,
dovoľujeme si Vám predstaviť našu ponuku vzdelávacieho programu s názvom
E-Blocks ako prostriedok multi-zmyslového prístupu ku vzdelávaniu v anglickom jazyku na základnej škole

Vzdelávací program je akreditovaný MŠVVaŠ SR v rámci aktualizačného kontinuálneho vzdelávania. Absolvovaním vzdelávacieho programu získava pedagogický zamestnanec kredity.

Rozsah vzdelávania: 25 hodín
Číslo rozhodnutia o akreditácii: 729/2012-KV
Počet priznaných kreditov za absolvovanie programu: 7
Doba platnosti akreditácie je: do 31.12.2017

Druh kontinuálneho vzdelávania: Aktualizačné

Forma kontinuálneho vzdelávania: Prezenčná

 

Cieľ vzdelávacieho programu

Inovácia foriem a metód, čiastočne obsahu vzdelávania, s cieľom skvalitňovať výučbu, a to nielen s dôrazom na získavanie nových vedomostí, ale aj ich praktické využívanie Motivovanie žiakov využívaním moderných didaktických prostriedkov – e Blocks, ktoré umožňujú rozvíjať ich kľúčové kompetencie a metakognitívne schopnosti v anglickom jazyku

 

Profil absolventa

Absolvent aktualizačného vzdelávania, vzhľadom na svoje veľmi dobré jazykové a odborné znalosti, bude pripravený aplikovať inovované metódy a formy do vyučovacieho procesu, a tak zvládať aktuálne náročné požiadavky na učiteľa cudzích jazykov prostredníctvom získaných teoretických a praktických poznatkov z práce s E-Blocks produktmi.

 

Vzdelávací program je učený pre:

  • učiteľov pre primárne vzdelávanie
  • učiteľov pre nižšie stredné vzdelávanie

Vyučovací predmet: Anglický jazyk

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia

 

Podmienky pre zaradenie uchádzačov:

Na kontinuálne vzdelávanie alebo na overenie profesijných kompetencií bude zaradený pedagogický zamestnanec v uvedenej podkategórii, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad vzdelania na vyučovanie predmetu anglický jazyk v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

Na kontinuálne vzdelávanie alebo na overenie profesijných kompetencií bude zaradený len pedagogický zamestnanec v uvedenej podkategórii na základe písomnej prihlášky. Písomná prihláška musí byť podpísaná riaditeľom školy, ktorému potvrdí prihlášku zriaďovateľ. Pokiaľ pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ školy nepotvrdí zaradenie pedagogického zamestnanca do kontinuálneho vzdelávania, posúdi oprávnenie na zaradenie pedagogického zamestnanca do kontinuálneho vzdelávania poskytovateľ, a to na základe príslušných dokumentov, ktoré pedagogický zamestnanec predloží poskytovateľovi.
Pre pedagogických zamestnancov, ktorí získali sebavzdelávaním a výkonom pedagogickej činnosti rovnaké profesijné kompetencie ako absolventi príslušného programu kontinuálneho vzdelávania, okrem účasti na vzdelávaní, platia na overenie profesijných kompetencií rovnaké požiadavky ako pre ostatných účastníkov programu kontinuálneho vzdelávania. Zaradenie alebo nezaradenie pedagogického zamestnanca do kontinuálneho vzdelávania oznámi najneskôr desať dní pred začatím kontinuálneho vzdelávania pedagogickému zamestnancovi poskytovateľ písomne.
Na kontinuálne vzdelávanie podľa § 35 ods. 4 písm. b) až e) možno prijať pedagogického zamestnanca až po absolvovaní šiestich mesiacov pedagogickej činnosti. V prípade overenia profesijných kompetencií v súlade s ustanovením § 35 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení novely 390/2011 Z. z. pedagogického zamestnanca s minimálne tromi rokmi pedagogickej činnosti.

 

Spôsob ukončenia a požiadavky na ukončenie:

Záverečná prezentácia pred účastníkmi a lektorom aktualizačného vzdelávania, osobná účasť na prezenčnej forme kontinuálneho vzdelávania, a to najmenej 80% z celkového rozsahu programu kontinuálneho vzdelávania.
Požiadavky na ukončenie:
Uchádzač prezentuje záverečnú projektovú úlohu – využitie E-Blocks na konkrétnej vyučovacej hodine anglického jazyka.
Ukončenie podľa § 35 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení novely 390/2011 Z. z. Pedagogický zamestnanec s minimálne tromi rokmi pedagogickej činnosti môže požiadať o overenie profesijných kompetencií získaných výkonom jeho pedagogickej činnosti alebo sebavzdelávaním. Požiadavky na ukončenie:
a) vypracuje všetky úlohy prezenčnej časti kontinuálneho vzdelávania a odovzdá ich lektorovi vzdelávania,
b) prezentuje záverečnú projektovú úlohu – využitie E-Blocks na konkrétnej vyučovacej hodine anglického jazyka pred trojčlennou skúšobnou komisiou. Predsedu a jej ďalších dvoch členov vymenúva konateľ spoločnosti.


Prihláška na aktualizačné kontinuálne vzdelávanie

formát .PDF PRIHLÁŠKA na Kontinuálne vzdelávanie


Prihláška na aktualizačné kontinuálne vzdelávanie na overenie profesijných kompetencií

formát .PDF PRIHLÁŠKA na Kontinuálne vzdelávanie - overenie profesijných kompetencií

 

E-Blocks jazykové laboratórium pozostáva z dotykového panela so zabudovanými čítacími senzormi, interaktívnymi kockami so zabudovaným čipom. Výborný nástroj na výučbu anglického jazyka. Softvér je len v anglickom jazyku.

Pre jednotlivé úrovne je vyhradených min. 200 interaktívnych kociek so zobrazením písmen, čísel, symbolov ktoré sú farebne odlíšené. Zariadenie funguje na princípe vkladania kociek do dotykového panela (skladanie odpovedí) s následnou komunikáciou zariadenia priamo so žiakom. Dotykový panel rozoznáva každú kocku osobitne a vzdelávací softvér dáva žiakovi vedieť, či je jeho odpoveď správna, alebo ho navedie k správnemu vykladaniu odpovede s výmenou nesprávnej kocky na dotykovom panely. Učiteľovi vzdelávací softvér umožňuje zadávať do systému vlastné texty, zvuky, animácie, hry a učebné texty.

Kocky navrhnuté špeciálne vo veľkosti detskej dlane umožňujú rozvíjať písanie aj žiakom s telesným postihnutím, ktorí majú problém s použitím ceruzky a papiera. Deťom s poruchami zraku zariadenie umožňuje využitie špeciálneho nástroja „Lupa“, ktorý rozšíri prvky na obrazovke monitora do požadovanej veľkosti. Celé zariadenie využíva aj Brailovu potlač pre slabozrakých a nevidiacich žiakov. Päť úrovní obtiažnosti softvéru umožňujú učiteľovi použiť pomôcku samostatne alebo ako doplnkový zdroj vyučovania. Všetky softvérové úrovne ponúkajú výber amerického alebo britského prízvuku. Súčasťou softvéru je aj rozprávač, ktorý udržuje vysokú motiváciu žiaka. Umožňuje žiakovi počúvať, vidieť, tvoriť a pracovať s rôznymi animovanými príbehmi, piesňami, bájkami, hádankami a hlavolamami, aby zvýšil svoje čitateľské zručnosti. Taktiež umožňuje žiakovi písanie krátkych príbehov.

Viac na www.scooling.sk

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x